Upcoming Events

SMM Architecture

Arman Chilingaryan /
2021-01-21

SEO: A to Z

Araks Nalbandyan /
2021-01-27

HR Accounting

Susanna Amiryan /
2021-01-25

Graphic Design

Shushan Tonoyan /
2021-01-18

Automation QA

Hayk Hambardzumyan /
2021-01-19

Financial Modeling

Hayk G. and Armen P. /
2021-02-09

UI/UX Design

Hayk Grigoryan /
2021-02-02

Tax Legislation

Edgar Vahradyan /
2021-02-06

Accounting for Beginners

Image Alt

Accounting for Beginners

Accounting for Beginners

The activities of any organization are based on calculations and reports to monitor and improve the financial situation. All this is done by the accountant of the organization.

“Accounting for Beginners” authored course will enable you to apply the gained knowledge in practice in a short period of time and work in the field after completing the course.

The course is for you if:

1․ You want to learn a new profession,

 1. You can’t find a well-paid job,
 2. You want to work freelance with several organizations,
 3. You have studied accounting long time ago and now need to update your knowledge,
 4. You study and want to work parallelly.

Already in 5 months you will master:

 • Financial accounting,
 • Tax accounting,
 • AS and practice.

The training will be conducted by the following methods: lesson, discussion, problem solving, tasks, task discussion, examination.

The course requires a basic knowledge of mathematics and developed logic.

The benefits of the course are:

✔ 12 months free consultation,

✔ Additional basic course of Excel,

✔ All participants will receive a 20% discount for other “Business Development Group” trainings,

✔ You’ll also get a 10% discount card that you can give anyone to participate in any of our trainings,

✔ The practical tasks prevail during the course as means of mastering the material. Therefore, the contact with the trainer and the delivery of the material continues beyond the working hours.

Ֆինանսական հաշվառում (IAS)

 • Ֆինանսական երևույթներ, կրկնակի գրանցումներ, անալիտիկ և սինթետիկ հաշվառում,
 • Հաշվային պլան,
 • Ֆինանսական հաշվետվությունների ամբողջական փաթեթ,
 • Շրջանառության տեղեկագիր, ֆին․ հաշվետվությունների սկզբունքները, Ֆին․ հաշվետվությունների տարրերի ճանաչումը և չափումը,
 • Հիմնական միջոցներ, կառավարչական հաշվառում կապված հիմնական միջոցների հետ,
 • Ոչ նյութական ակտիվներ,
 • Պաշարներ, կառավարչական հաշվառում կապված պաշարների հետ,
 • Դեբիտորական պարտքեր,
 • ԱԱՀ, եկամտային հարկ, շահութահարկ. ձևակերպումներ,
 • Սեփական կապիտալ,
 • Փոխառու միջոցներ,
 • Գործառնական և Ֆինանսական վարձակալություն,
 • Արտարժույթ, ֆինանսական վերլուծություն,

Հարկային հաշվառում և 2018 թ.-ին ուժի մեջ մտնող Նոր հարկային օրենսգիրք

 • Հարկային օրենսգրքի ընդհանուր մաս,
 • Ավելացված արժեքի հարկ,
 • Ակցիզային հարկ,
 • Շահութահարկ,
 • Եկամտային հարկ,
 • Շրջանառության հարկ,
 • Արտոնագրային հարկ,
 • Տեղական հարկեր,
 • Պետական և տեղական վճարներ,
 • Հարկային հսկողությունը և պատասխանատվությունը օրենքով սահմանված պայմանները խախտելու կամ չկատարելու համար,

ՀԾ և պրակտիկա

 • ՀԾ իրական կազմակերպության օրինակով,
 • taxservice.am,
 • e-invoicing ծրագիր։

Ավարտական քննություն


Օրերը և ժամերը՝ երկուշաբթի և ուրբաթ ՝ ժամը 19։00

Լեզուն՝ հայերեն
Ամփոփման ձևը՝ քննություն
Հավաստող փաստաթուղթը՝ սերտիֆիկատ