Upcoming Events

SMM Architecture

Arman Chilingaryan /
2021-01-21

SEO: A to Z

Araks Nalbandyan /
2021-01-27

HR Accounting

Susanna Amiryan /
2021-01-25

Graphic Design

Shushan Tonoyan /
2021-01-18

Automation QA

Hayk Hambardzumyan /
2021-01-19

Financial Modeling

Hayk G. and Armen P. /
2021-02-09

UI/UX Design

Hayk Grigoryan /
2021-02-02

Tax Legislation

Edgar Vahradyan /
2021-02-06

Adobe Illustrator։ Full course

Image Alt

Adobe Illustrator։ Full course

Adobe Illustrator։ Full course

Adobe Illustrator has become the most favorite tool of designers. Professionals DO NOT actually imagine their work without it. Thanks to the convenient and logical toolkit, the Illustrator gives you the chance to realize any crazy idea.
We are launching “Adobe Illustrator: Full course” for YOU to have a complete and deep knowledge on one of the most common and demanded programs.
As an experienced trainer Shusha Tonoyan will present the program and will help you strengthen your knowledge via interesting practical work and assignments.
After the course you will be able to:
✔ Create your own logo,
✔ Work with colors and forms,
✔ Use network composition,
✔ Make booklets, posters, business cards,
✔ Project 2D characters and create geometrical compositions,
✔ Do visual design and work with 3D format.
A special attention is paid to he PORTFOLIO, which is a real “business card” for a designer. The best works created at the course will find their place in the portfolio.
The course is held in the following way: class, discussion, hometask assignment, assignment discussion, exam.

You will get the following additional benefits:

  • 12 months’ free counseling,
  • 20% discount for other “Business Development Group” trainings,
  • 10% discount card that you can give anyone to participate in any of our trainings.

Դաս 1

• Adobe Illustrator
• Տարբերանշան/ logo
• Ֆորման դիզայնում
• Գույնի եւ ֆորմայի համադրում
• Նեգատիվ եւ պոզիտիվ գույներ
• Կոմպոզիցիոն ցանց

Դաս 2

• Տպագրություն
• տպագրության տեսակներ
• Բուկլետ, աֆիշա, այցեքարտ
• Փռվածքներ/ գծագրային չափումներ
• Տուփեր

Դաս 3

• Կերպարների նախագծում
• 2D կերպարներ
• Գեոմետրիկ կոմպոզիցիաներ

Դաս 4

• Նոր ֆորմաների նախագծում
• Սիմվոլներ
• Վիզուալ կոմունիկացիա

Դաս 5

• Մուլտիմեդիա

Դաս 6
• Ինտերիերների, էքստերիերների նախագծում,
• վիզուալ ձեւավորում
• 3d ֆորմաներ

Դաս 7
• Ծավալներ եւ հարթապատկերներ/ Mesh, gradient, fill

Դաս 8
• Branding
• Brand book
• Logo book

Դաս 9
• Օնլայն պորտֆոլիո
• Աշխատանքների վիզուալիզացում
• Քննական առաջադրանք


Հավելյալ տվյալներ․

Օրերը և ժամերը՝ երկուշաբթի և ուրբաթ՝ ժամը 10։00
Լեզուն՝ անգլերեն/հայերեն
Ամփոփման ձևը՝ քննություն
Հավաստող փաստաթուղթը՝ սերտիֆիկատ
Թրեյնինգի ձևաչափը՝ Օնլայն