Upcoming Events

HR Management

Anush Manucharyan /
2021-02-10

SEO: A to Z

Araks Nalbandyan /
2021-02-03

UI/UX Design

Hayk Grigoryan /
2021-02-02

Accounting for Beginners

Hripsime Vardanyan /
2021-02-20

Financial Modeling

Hayk G. and Armen P. /
2021-02-09

Tax Legislation

Edgar Vahradyan /
2021-02-06

Copywriting in Marketing

Image Alt

Copywriting in Marketing

Copywriting in Marketing

Write, delete, write, delete. Is this your daily routine? You don’t know how to start and finish your texts?

Nice visuals and targeted ads are not enough for promotion in social media; the role of texts is going to be greater.

The Armenian labor market is flooded with Copywriter and Content writer positions. It means that the time has come for new skills!

✔ Why is competent content important?
✔ How to write attractive texts that sell?
✔ How to talk to a reader?
✔ What are the secrets of good texts?

This course is for:

✔ SMM specialists
✔ Digital Marketing Specialists
✔ Copywriters
✔ Content Writers
✔ Marketing Managers
✔ Students

The training will be conducted by the following methods: practical lectures, Q&A, discussions, workshops, homework assignments, individual and group assignments.

Business Development Group provides the following benefits to the participants:

✔ All participants will receive a 20% discount for other “Business Development Group” trainings,

✔ You’ll also get a 10% discount card that you can give anyone to participate in any of our trainings,

✔ The practical tasks prevail during the course as means of mastering the material. Therefore, the contact with the trainer and the delivery of the material continues beyond the working hours.

Դաս 1

Ներածություն, Copywriting եւ Content writing,
ինչպես գրագետ օգտագործել SMM-ում

Դաս 2

Buyer Persona (hաճախորդի ավատար), Brand
Position, Customer Experience, ինչպես ճանաչել
հաճախորդին եւ նրա ցանկությունները

Դաս 3

Գովազդային տեքստերի մոդելներ (AIDA, AIDMA,
AIDCA, AIDAS եւ այլն)

Դաս 4

Գովազդային տեքստերի մոդելներ (4U, PPPP,
PMHS, QUEST եւ այլն)

Դաս 5

Copywriting Hacks. վերնագրեր եւ CTA-ներ,
կիրառությունը

Դաս 6

Կարգախոսներ, գրելու տեխնիկաներ, how to create
slogans

Դաս 7

Emoji-ները, #Հեշթեգերը քոփիռայթինգում,
տառաձեւերի կիրառություն

Դաս 8

Ինչպես աշխատել տեքստերի հետ՝ կազմում եւ
խմբագրում

Դաս 9

Քննություն


Տեխնիկական տվյալներ.

Օրերը և ժամերը՝ երկուշաբթի և ուրբաթ՝ ժ․ 19:00
Լեզուն՝ հայերեն
Ամփոփման ձևը՝ քննություն
Հավաստող փաստաթուղթը՝ սերտիֆիկատ
Վայրը՝ Հր․ Քոչարի փ․ 4, 4-րդ հարկ, 10-րդ լսարան