Upcoming Events

HR Management

Anush Manucharyan /
2021-02-10

SEO: A to Z

Araks Nalbandyan /
2021-02-03

UI/UX Design

Hayk Grigoryan /
2021-02-02

Accounting for Beginners

Hripsime Vardanyan /
2021-02-20

Financial Modeling

Hayk G. and Armen P. /
2021-02-09

Tax Legislation

Edgar Vahradyan /
2021-02-06

Dive to DevOps

Image Alt

Dive to DevOps

Dive to DevOps

DevOps has an unchanging and important position in the list of careers. Its goal is to help programmers, QA, DBA professionals, and System Engineers. DevOps automates slow monotonous processes by increasing work efficiency.

BDG launches the “Dive to DevOps” course. During this course, you’ll get acquainted with the methodology, practical applications and will learn Docker, Dockerfile, Docker Compose, Ansible, Git, CI / CD, Jenkins.

The course is for those who are willing to learn new skills. By the end of the course, students will master DevOps methodology and well-known tools.

This course will be conducted through lectures, assignments, discussions, practical assignments.
For participation, you need knowledge of English and virtualization, basic knowledge of programming, knowledge of the Linux operating system.

Business Development Group provides the following benefits to the participants:

✔ All participants will receive a 20% discount for other “Business Development Group” trainings,
✔ You’ll also get a 10% discount card that you can give anyone to participate in any of our trainings,
✔ The practical tasks prevail during the course as a means of mastering the material. Therefore, contact with the trainer and the delivery of the material continues beyond the working hours.

Փուլ 1 / 1 ամիս

 • DevOps մեթոդոլոգիա
 • SDLC մեթոդոլոգիա
 • Git ծրագրի ուսումնասիրություններ
 • Վերջնական թեստ

Փուլ 2 / 2 ամիս

 • Docker ծրագրի ուսումնասիրություն
 • DockerFile-ի ուսումնասիրություն եւ գործնական
  առաջադրանք
 • Docker Compose -ի ուսումնասիրություն
 • Bash սկրիպտավորման ուսումնասիրություն
 • Ավտոմատացման ծրագրերի
  ուսումնասիրություն(ansible,puppet)
 • Գործնական առաջադրանքներ

Փուլ 3 / 2 ամիս

 • CI ուսումնասիրություն
 • CD ուսումնասիրություն
 • Jenkins ծրագրի տեղադրում եւ կարգավորում
 • Jenkins ծրագրով գործնական առաջադրանքներ
 • Այլ նմանատիպ ծրագրերի ուսումնասիրություն
 • Ծրագրի տեղադրում ապային սերվերներում
 • Քննություն

Տեխնիկական տվյալներ.

Օրերը և ժամերը՝ երեքշաբթի և հինգշաբթի՝ 19։00
Լեզուն՝ հայերեն
Ամփոփման ձևը՝ քննություն
Հավաստող փաստաթուղթը՝ սերտիֆիկատ
Դասընթացի ձևաչափը՝ Օնլայն