Upcoming Events

HR Management

Anush Manucharyan /
2021-02-10

SEO: A to Z

Araks Nalbandyan /
2021-02-03

UI/UX Design

Hayk Grigoryan /
2021-02-02

Accounting for Beginners

Hripsime Vardanyan /
2021-02-20

Financial Modeling

Hayk G. and Armen P. /
2021-02-09

Tax Legislation

Edgar Vahradyan /
2021-02-06

Financial Modeling

Image Alt

Financial Modeling

Financial Modeling

Making precise predictions in any business is key to its success, development, and security.

If you want to run your business without any obstacle, it is important to carry out the risk assessment, financial analysis, have clear perception and statistics to develop a precise strategy in figures.

You can study all these attending the “Financial Modeling” course.
– The course is designed for
– Leading positions
– Financial specialists
– Statisticians
– Marketing, Sales and other analysts
– Accountants and auditors

Individuals, who have mathematical abilities and want to use them effectively.
As a result of the “Financial Modeling” course you will master such financial methods, as data analysis and research, modeling and scientific presentation methods, that will be essential for reporting to managers and making managerial decisions.

The processes of the course: lesson, discussion, task assignment, task discussion, examination.

The participants are advised to have basic knowledge of MS Excel and English, understanding of mathematics and statistics, and most importantly, logic and imaginative thinking.

Business Development Group provides the following benefits to the participants:

✔ All participants will receive a 20% discount for other “Business Development Group” trainings,
✔ You’ll also get a 10% discount card that you can give anyone to participate in any of our trainings,
✔ The practical tasks prevail during the course as a means of mastering the material. Therefore, contact with the trainer and the delivery of the material continues beyond the working hours.

 

Դաս 1

 • Ծանոթացումն Excel-ին, դրա գործիքներին ու
  առավելություններին

Դաս 2

 • Excel-ի վերլուծական գործիքներն ու ֆունկցիաները

Դաս 3

 • Կանխատեսման ճշգրիտ մեթոդներ, ռեգրեսիոն
  հավասարումներ, գործիքները եւ ֆունկցիաները

Դաս 4

 • Ամփոփ աղյուսակներ, ժամանակային շարքեր,
  դրանց հնարավորություններն ու գործիքները

Դաս 5

 • Pivot Table եւ Power BI

Դաս 6

 • Ընտրանքներ, դրանց անհրաժեշտ ծավալը
  հիմնավոր ենթադրություն կատարելու եւ հիպոթեզ
  ստուգելու համար

Դաս 7

 • Սիմուլյացիաներ, կիրառությունը խաղային
  ոլորտում, Մոնտե Կառլո

Դաս 8

 • Օպտիմալացում եւ վաճառքի վերլուծություն

Դաս 9

 • Ռիսկերի գնահատում, կիրառելի Excel ստատիստիկ
  ֆունկցիաներ՝ ռիսկը գնահատելիս,
  արտարժութային ռիսկ, պորտֆելի ռիսկ, VAR մոդել

Դաս 10

 • Ֆինանսական վերլուծություն, Excel ֆինանսական
  ֆունկցիաներն ըստ խմբերի, փողի ժամանակային
  արժեքը, ներդրումային ծրագրերի գնահատման
  ցուցանիշները եւ դրանց համարժեք Excel
  ֆունկցիաները

Դաս 11

 • VBA ավտոմատացում

Դաս 12

 • Քննություն