Upcoming Events

SMM Architecture

Arman Chilingaryan /
2021-01-21

SEO: A to Z

Araks Nalbandyan /
2021-01-27

HR Accounting

Susanna Amiryan /
2021-01-25

Graphic Design

Shushan Tonoyan /
2021-01-18

Automation QA

Hayk Hambardzumyan /
2021-01-19

Financial Modeling

Hayk G. and Armen P. /
2021-02-09

UI/UX Design

Hayk Grigoryan /
2021-02-02

Tax Legislation

Edgar Vahradyan /
2021-02-06

HR Accounting

Image Alt

HR Accounting

HR Accounting

Every HR specialist needs to know the Labour Code in order to constantly deal with new, already hired and quitting employees. Therefore, being well aware of the laws regulating the current or terminating contracts is a must.
During the “HR Accounting” practical course organised by Business Development Group you will participate in active discussions on all the Articles and Clauses of the Labour Code, which will contribute to learning the material better and implementing that knowledge in the future.

Target audience:
1. HR Managers,
2. HR Specialists,
3. The accountants, who deal with HR Accounting,
4. Chief Accountants,
5. Finance Directors,
6. Individuals, who want to have a new profession.

Course benefits:
✔ 12 months of free consultation,
✔ All participants will also receive a 20% discount for other “Business Development Group” trainings,
✔ You’ll also get a 10% discount card that you can give anyone to participate in any of our trainings,
✔ The practical tasks prevail during the course as means of mastering the material. Therefore, the contact with the trainer and the delivery of the material continues beyond the working hours.

Դաս 1

ՀՀ Աշխատանքային Օրենսգիրքը

Դաս 2

ՀՀ Եկամտային Հարկի մասին օրենքը

Դաս 3

Մայրության և հիվանդության նպաստների մասին օրենքը (հաշվարկներ)

Դաս 4

Արձակուրդայինի (ամենամյա, հղիության և ծննդաբերության, մինչև 3 տարեկան երեխայի խնամքի, ուսումնական, չվճարվող) և վերջնահաշվարկի հաշվարկում

Դաս 5

Աշխատաժամանակի հաշվարկման՝ Ձեր կազմակերպության պահանջներին համապատասխանեցնելու հմտություններ

Դաս 6

Աշխատավարձի հաշվարկման առանձնահատկությունները՝ կապված հավելյալ աշխատանքի, տոն և հիշատակի օրերի աշխատանքի, ծանր և վնասակար աշխատանքերի պայմաններում

Դաս 7

Աշխատանքային պայմանագիր կազմելու, փոփոխության և լուծարման կարգի հմտություններ

Դաս 8

Աշխատանքային պայմանագիր կազմելու, փոփոխության և լուծարման փաստաթղթավորման հմտություններ

Դաս 9

Գործուղումների փաստաթղթավորման և հաշվառման կարգի հմտություններ

Դաս 10

Կադրային հաշվապահության՝ Հայկական Ծրագրերով վարման (աշխատավարձի բաժին) հմտություններ

Դաս 11

Էլեկտրոնային եղանակով հայտերի կազմման և ուղարկման, Եկամտային հարկի հաշվարկի կազմման և ուղարկման հմտություններ

Դաս 12

Քննություն


Օրերը և ժամերը՝ երկուշաբթի և ուրբաթ՝ 19:00

Լեզուն՝ հայերեն

Ամփոփումը՝ քննություն

Հավաստող փաստաթուղթը՝ սերտիֆիկատ