Upcoming Events

HR Management

Anush Manucharyan /
2021-02-10

SEO: A to Z

Araks Nalbandyan /
2021-02-03

UI/UX Design

Hayk Grigoryan /
2021-02-02

Accounting for Beginners

Hripsime Vardanyan /
2021-02-20

Financial Modeling

Hayk G. and Armen P. /
2021-02-09

Tax Legislation

Edgar Vahradyan /
2021-02-06

Software testing fundamentals (Manual QA)

Image Alt

Software testing fundamentals (Manual QA)

Software testing fundamentals (Manual QA)

QA engineer is a quality assurance specialist who aims at improving the project development process, detection and prevention of errors at any IT company.

“Manual QA” training for those who want to have one of the most competitive professions of IT field, but don’t know where to start. The course will introduce the basic testing concepts, methods, tools and processes.

You can join the course if:

  • You are a beginner in the IT sector but not familiar with testing yet,
  • You are a beginner in testing,
  • You have analytical skills and a wish to work in the IT sector.

As a result of the course you will know basic principles of testing and will be ready to apply for a job in the IT field.

The training will be conducted by the following methods: workshops, discussion of theoretical concepts, practical sessions/discussions, homework assignment/discussion, sharing materials, examination. The contact with the trainer and the delivery of the material continues beyond the course hours.

Business Development Group provides the following benefits to the participants:

✔ All participants will receive a 20% discount for other “Business Development Group” trainings,
✔ You’ll also get a 10% discount card that you can give anyone to participate in any of our trainings,
✔ The practical tasks prevail during the course as means of mastering the material. Therefore, the contact with the trainer and the delivery of the material continues beyond the working hours.

Դաս 1

Ներածական մաս. QA-ը Հայաստանում եւ QA-ը աշխարհում

Դաս 2

Սխալների տեսակները, ռիսկեր

Դաս 3

Թեստավորման մակարդակները եւ տեսակները. դրանց բացատրությունները

Դաս 4

SDLC տեսակները, QA-ի դերը SDLC-ում

Դաս 5

Review-ների տեսակները, Review-ի հաջողության գործոնները

Դաս 6

Թեստավորման տեխնիկաներ, վերլուծություն

Դաս 7

Black-Box թեստավորում, տեխնիկաներ, տեսակները, մեթոդները

Դաս 8

White-Box թեստավորում, տեխնիկաներ, տեսակները, մեթոդները

Դաս 9

Թեստային պլանավորում եւ մոնիթորինգ, ռիսկի կառավարում, ռեգրեսիա

Դաս 10

Պրակտիկ քննություններ, ISTQB հիմնադրամի սերտիֆիկացիայի հարցեր, հարցազրույցի հարցեր

Դաս 11

Պրակտիկ աշխատանք իրական պրոդուկտի վրա

Դաս 12

Տարբերակների կառավարման համակարգեր, մասնաճյուղի կառավարում, ընթացքը

Դաս 13

ՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ


Օրերը և ժամերը՝ չորեքշաբթի՝ 19։30 և շաբաթ՝ 11։00
Լեզուն՝ անգլերեն/հայերեն
Ամփոփման ձևը՝ քննություն
Հավաստող փաստաթուղթը՝ սերտիֆիկատ