Upcoming Events

UI/UX Design

Hayk Grigoryan /
2021-02-02

Financial Modeling

Hayk G. and Armen P. /
2021-02-09

HR Accounting

Susanna Amiryan /
2021-01-25

Accounting for Beginners

Hripsime Vardanyan /
2021-02-20

SEO: A to Z

Araks Nalbandyan /
2021-01-27

Tax Legislation

Edgar Vahradyan /
2021-02-06

MS Excel from 0 practical course

Image Alt

MS Excel from 0 practical course

MS Excel from 0 practical course

Can you name a working field where there is no need to use MS EXCEL?
No doubt this is the most flexible modern software, that allows you to develop formulas and reduce the time and efforts spent on different actions. This software is used both in accounting and administrative fields. Even more, there is a huge number of applications that use Excel files for exporting the data.

Considering all these advantages Business Development Group starts “MS Excel from 0” practical course, for all those who are

1. eager to master Excel features and practice them in work,
2. Accountants,
3. Working in the Banking sector,
4. Businessmen
5. Students.

As a result of the course you will be able to practice different functions of MS EXCEL, that will help you to automotise a number of processes that waste your precious time.

Target audience:

✔ Project Managers, who want to have an international qualification,
✔ Individuals who have knowledge and want to expand it,
✔ Individuals who face professional issues and want to eliminate them.

Main benefits of the course:

✔ The course will be held in PBL (Project-based learning) format,
✔ The practical tasks prevail during the course as means of mastering the material. Therefore, the contact with the trainer and the delivery of the material continues beyond the working hours.
Additional benefits of the course:
✔ All participants will also receive a 20% discount for other “Business Development Group” trainings,
✔ You’ll also get a 10% discount card that you can give anyone to participate in any of our trainings.

Դաս 1

 • Home պատուհան, Clipboard, Fonts, Alignment,
  Number, Cells, Editing

Դաս 2

 • Հաշվարկներ Excel-ում, մաթեմատիկական
  օպերատորներ, աղյուսակների ներմուծում,
  հարաբերական եւ բացարձակ հղումներ,
  Find&Replace, Hot Keys

Դաս 3

 • Data պատուհան՝ Flash Fill, Remove Duplicates,
  Consolidate, Subtotal գործիքի կիրառումը

Դաս 4

 • Տեքստային, ժամային եւ ամսաթվային ֆունկցիաներ

Դաս 5

 • Վիճակագրական եւ մաթեմատիկական ֆունկցիաներ

Դաս 6

 • Տրամաբանական, փնտրման, հղման եւ ինֆորմացիոն
  ֆունկցիաներ

Դաս 7

 • ԱՄՓՈՓՈՒՄ, ուսանողների կողմից ներկայացված
  տարատեսակ խնդիրների լուծում եւ քննարկում

ՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ


Տեխնիկական տվյալներ.

Օրերը և ժամերը՝ երկուշաբթի և ուրբաթ՝ ժ․ 19։00
Լեզուն՝ հայերեն
Ամփոփման ձևը՝ քննություն
Հավաստող փաստաթուղթը՝ սերտիֆիկատ
Թրեյնինգի ձևաչափը՝ Օնլայն