Upcoming Events

UI/UX Design

Hayk Grigoryan /
2021-02-02

Financial Modeling

Hayk G. and Armen P. /
2021-02-09

HR Accounting

Susanna Amiryan /
2021-01-25

Accounting for Beginners

Hripsime Vardanyan /
2021-02-20

SEO: A to Z

Araks Nalbandyan /
2021-01-27

Tax Legislation

Edgar Vahradyan /
2021-02-06

Persuasive business communication

Image Alt

Persuasive business communication

Persuasive business communication

Communication is an art that has many nuances, written, and unwritten rules. Specialists with brilliant communication skills become irreplaceable.

How to make communication more effective and convincing, especially in business?

BDG launches the “Persuasive Business Communication” course to find the answer to this question. This course is about effective oral, non-verbal, written communication, as well as the creation of a presentation. Sergey Tantushyan will be conducting this course.

The  “Persuasive Business Communication” course consists of three main topics:

 • verbal business communication,
 • written communication
 • communication through presentations

As a result of this course, you will

 • Improve verbal communication skills by using “magic” words and make verbal communication more convincing
 • Explore the nuances of making effective eye contact
 • Be able to effectively organize written communication and create real benefits in business by making the written speech professional, concise and understandable.
 • Learn to organize effective, time-saving presentations.

This course will be conducted through audio/video watching, discussions, team works, assignment writing. By the end of the course, participants will give their presentations.

Main benefits of the course:

✔ The course will be held in PBL (Project-based learning) format,
✔ The practical tasks prevail during the course as means of mastering the material. Therefore, the contact with the trainer and the delivery of the material continues beyond the working hours.
Additional benefits of the course:
✔ All participants will also receive a 20% discount for other “Business Development Group” trainings,
✔ You’ll also get a 10% discount card that you can give anyone to participate in any of our trainings.

Թեմա 1
Բանավոր բիզնես հաղորդակցություն

 • Արդյունավետ բանավոր հաղորդակցություն.
  Բառերի ուժ եւ ճիշտ բառեր ճիշտ համատեքստում
  դնելու կարեւորությունը
 • Ձեւաչափերի կարեւորությունը բանավոր
  հաղորդակցության մեջ. Բանավոր
  հաղորդակցման 8 C- ներ
 • Արդյունավետ ոչ բանավոր հաղորդակցություն.
  Ժեստեր, կեցվածք եւ աչքերով շփում
 • Ակտիվ լսելու արվեստ

Թեմա 2
Գրավոր հաղորդակցություն

 •  Գրելու արդյունավետություն՝ Պարզ, ուղղակի եւ ոչ
  անձնական
 • Գործադիրի մակարդակի վրա գրելու «շրջված
  եռանկյունու» մոդելը
 • Բիզնեսում ավելի պրոֆեսիոնալ գրելու տասը
  կանոնները
 • Էլ. նամակների արդյունավետության ֆորմատը՝«ռազմական» մեթոդը՝

1. Ասացեք, թե ինչ եք ուզում ասել,
2. ասացեք,
3. Ասացեք՝ ինչ ասացիք։

Թեմա 3
Հաղորդակցություն շնորհանդեսների/
պրեզենտացիաների միջոցով

 • Ներկայացումների երկու տեսակ ՝ ոչ ֆորմալ
  (ներգրավեք լսողին) եւ խորհրդատվական տիպ
  (խորհուրդ տվեք լսողին):

Տեխնիկական տվյալներ.

Օրերը և ժամերը՝ երեքշաբթի և հինգշաբթի՝ 19։00, շաբաթ՝ 11։00
Լեզուն՝ հայերեն
Ամփոփման ձևը՝ քննություն
Հավաստող փաստաթուղթը՝ սերտիֆիկատ
Դասընթացի ձևաչափը՝ Օնլայն