Upcoming Events

UI/UX Design

Hayk Grigoryan /
2021-02-02

Financial Modeling

Hayk G. and Armen P. /
2021-02-09

HR Accounting

Susanna Amiryan /
2021-01-25

Accounting for Beginners

Hripsime Vardanyan /
2021-02-20

SEO: A to Z

Araks Nalbandyan /
2021-01-27

Tax Legislation

Edgar Vahradyan /
2021-02-06

PMP® and CAPM® Certification Exam Preparation

Image Alt

PMP® and CAPM® Certification Exam Preparation

PMP® and CAPM® Certification Exam Preparation

The Project Management Professional (PMP) is a truly global and influential certificate and enables working professionals from all around the world speak to each other with the same language. The PMP certified employee can work in any industry, with any methodology and in any location.

PMP certificate can also give you an advantage in salary and professional growth. Among survey respondents to PMI’s Earning Power Salary Survey, those with a PMP certification garner a higher salary (20% higher on average) than those without a PMP certificatio (www.pmi.org)․

This certificate also gives professional growth; it can be insisted that most of the employers from all around the world give privileges to those applicants who hold PMP certificates. Holding PMP certificate or getting profound knowledge in Project management guarantees you and your employers that all projects in the company can be fulfilled on time, within budget and with high quality.

The students interested in Project Management but not having enough hours leading and directing projects can also attend these classes in order to pass another globally recognized certificate Certified Associate in Project Management (CAPM) exam.

Target Audience:

 1. Project Managers,
 2. Individuals who want to get a Project Management Professional (PMP) certification,
 3. Students, who want to pass another globally recognized certificate Certified Associate in Project Management (CAPM) exam.

Course Benefits:

✔ All participants will also receive a 20% discount for other “Business Development Group” trainings,
✔ You’ll also get a 10% discount card that you can give anyone to participate in any of our trainings,
✔ Classes are equipped with practical tasks as a means of strengthening the material, so contacts with the tracks and material digestion are also continued outside the training hours.

ՓՈՒԼ I. ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

Դաս 1

Introduction: Project management and exam content introduction

 • Overview of the Project management institute and PMI Armenian chapter activities,
 • PMP exam content overview: exam description, other exams' overview provided by the PM institute PMP certificate privileges and opportunities
 • Introduction of the PMP course provided by the BDG, why BDG? (comparative introduction why to choose the BDG's course of PMP certification)
 • Overview of the 10 knowledge areas and 5 process groups in project management and short description of PMBOK standard 6th edition
 • Differences between Agile and Waterfall methodologies (Introduced by several examples)
 • Consideration of Agile methodology in knowledge areas

Դաս 2

Introduction: The environment in which projects operate

 • Overview of the environment in which the projects operate, brief description of Organizational process assets, and Enterprise environmental factors
 • Overview of the organization structure types, main differences and the impact of project management processes
 • Project management office and organizational project management
 • The role of the project manager
 • The project, organization and industry interrelations
 • Talent triangle

Դաս 3

Project Integration Management

 • Project integration management overview, project integration management key concepts, brief description of integration processes with their input, outputs, tools and techniques
 • Project charter, Project management plan and its subsidiary plans, project documents
 • Introduction of project main documents, the main PMI-isms
 • Investigation of every integration processes and their impact on project overall
 • Short quizzes

Դաս 4

Project Scope Management

 • Introduction of scope management processes, inputs, outputs, tools and techniques
 • Key concepts/trends and emerging strategies of scope management/Product scope vs. project scope
 • Baselines (Scope baseline, components)
 • Validate scope vs. Control scope
 • Teamwork-create WBS based on the described case
 • Quizzes on integration.

Դաս 5

Project Schedule Management

 • Introduction of Schedule management processes, inputs, outputs, tools and techniques
 • Key concepts/trends and emerging strategies/Schedule baseline
 • Describing different forms of schedules (Gantt chart, PERT, Millstone list, Bar charts...)
 • Precedence diagramming method/Leads and lags/Critical chain method, Schedule compression/Agile release planning
 • Teamwork-Schedule management problem solving, analyzing, PD designing
 • Quizzes on Scope management
 • Development of schedule network diagram

Դաս 6

Project Cost Management

 • Introduction of Cost management processes, inputs, outputs, tools and techniques
 • Key concepts/trends and emerging strategies
 • Estimating methods/Cost Baseline-Project budget
 • Earned value analysis/Variance analysis/Trend analysis/Forecasting/Reserve analysis
 • Teamwork-Problem solving based on the PMBOK standard formulas
 • Quizzes on Schedule management
 • Quizzes on cost management (solving cost problems)

Դաս 7

Project Quality Management

 • Introduction of Quality management processes, inputs, outputs, tools and techniques
 • Key concepts/trends and emerging strategies
 • Data representation techniques, role in the Quality management
 • Control quality tools and techniques
 • Manage quality: the main differences between control quality and manage quality
 • Quizzes on Cost management.

Դաս 8

Test

 • Integration/Scope/Cost/Schedule/Quality management summarizing test

The test checks the ability of the participants to pass exam in the areas above mentioned areas.

ՓՈՒԼ II. ԽՈՐԱՑՎԱԾ

Դաս 9

Project Resources Management

 • Introduction of Resource management processes, inputs, outputs, tools and techniques
 • Key concepts/trends and emerging strategies
 • Data representation techniques, role in the Resource management
 • Acquire resources/Develop team/ Manage resources
 • Conflict management/HR management
 • Quizzes on Quality management

Դաս 10

Project Risk Management

 • Introduction of Risk management processes, inputs, outputs, tools and techniques
 • Key concepts/trends and emerging strategies
 • Qualitative vs. Quantitative risk analysis
 • Risk response strategies: Threats and opportunities
 • Teamwork-Creation of risk breakdown structure, perform qualitative and quantitative risk analysis, plan risk responses for each identified risks based on provided case
 • Quizzes on resource management

Դաս 11

Project Communication management

 • Introduction of Communication processes, inputs, outputs, tools and techniques
 • Key concepts/trends and emerging strategies
 • Communication technology/Communication models/Communication Methods
 • Quizzes on risk management

Դաս 12

Project stakeholder management

 • Stakeholder analysis, stakeholder register/Data representation
 • Implementation of Stakeholder assessment matrix
 • Quizzes on Communication management

Դաս 13

Project Procurement Management

 • Introduction of Procurement management processes, inputs, outputs, tools and techniques
 • Key concepts/trends and emerging strategies
 • Types of contracts, how use them, when/Comparison of procurement documentation
 • Teamwork- Quizzes concerning procurement contracts
 • Quizzes on stakeholder management
 • Solve procurement quizzes

Դաս 14

Agile

 • Summary of all knowledge areas and process groups
 • Putting all 42 processes into 5 process groups
 • Agile, iterative, adaptive, and hybrid project environments
 • Summary of key concepts for knowledge areas/tailoring consideration
 • Agile practice guide, application agile methodology
 • Quizzes on procurement management

Դաս 15

Test

Քննության իմիտացիա. 200 հարցից բաղկացած թեստ

5 ժամյա քննություն


Տեխնիկական տվյալներ.

Օրերը և ժամերը՝ չորեքշաբթի՝ ժ. 19:00-ին և շաբաթ՝ ժ. 11:00-ին
Լեզուն՝ անգլերեն/հայերեն
Ամփոփման ձևը՝ քննություն
Հավաստող փաստաթուղթը՝ սերտիֆիկատ (կարող է ներկայացվել PMI-ի քննության հանձնման համար)
Վայրը՝ Հր․ Քոչարի փ․ 4, «Բարեկամություն» բիզնես կենտրոն, 3-րդ հարկ, 7-րդ լսարան