Upcoming Events

HR Management

Anush Manucharyan /
2021-02-10

SEO: A to Z

Araks Nalbandyan /
2021-02-03

UI/UX Design

Hayk Grigoryan /
2021-02-02

Accounting for Beginners

Hripsime Vardanyan /
2021-02-20

Financial Modeling

Hayk G. and Armen P. /
2021-02-09

Tax Legislation

Edgar Vahradyan /
2021-02-06

Practical Digital Marketing

Image Alt

Practical Digital Marketing

Practical Digital Marketing

Do you want to start your journey into digital marketing and get hands-on and practical knowledge on tools, techniques and modern trends of the industry?

Join our “Practical Digital Marketing” course which is ideal for marketing enthusiasts who are willing to kickstart their knowledge of digital marketing.

The course is highly practical and interactive. All students will work on their projects using modern email marketing, advertising, research or analytical tools.

This course is for:
● Pre-launch business owners who don’t know where to get started
● Website owners who are struggling to get traffic and sales
● Anyone looking to start a career in digital marketing
● Professionals seeking to develop a solid understanding of the state of digital marketing

By the end of the course, the participants will be able to understand the main aspects of digital marketing including SEO, SMM, Google Analytics and Ads, Digital PR and more.

This course is suitable for all types of businesses (digital product, physical product, service, B2B, B2C).

Basic knowledge of English is needed.
The main processes of the course are practical lessons, discussions, workshops, tasks, task discussions.

Business Development Group provides the following benefits to the participants:

✔ All participants will receive a 20% discount for other “Business Development Group” trainings,
✔ You’ll also get a 10% discount card that you can give anyone to participate in any of our trainings,
✔ The practical tasks prevail during the course as a means of mastering the material. Therefore, contact with the trainer and the delivery of the material continues beyond the working hours.

Դաս 1

What’s Digital Marketing and How it Works

 • Buyer’s Journey & Customer Lifecycle
 • Constructing a Story brand

Դաս 2

Google Analytics

 • Understanding Google Analytics and selection of
  correct KPI

Դաս 3

SMM (Social Media Marketing)

 • Creating good selling social media posts
 • Promoting yourself on LinkedIn

Դաս 4

Social Media Advertising

 • Facebook & Instagram ads
 • Social Media Remarketing

Դաս 5

 • Search Engine Optimization - Technical SEO analysis

Դաս 6

 • Digital PR, Influencer Marketing & Copywriting

Դաս 7

 • Google Ads - Search Ads

Դաս 8

 • Google Ads - YouTube and Banner Ads

Դաս 9

 • Competitor Analysis - Competitor analysis tools and
  how to use them

Դաս 10

 • Email Marketing - Constructing email marketing
  automations and sequences

Դաս 11

ՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ


Տեխնիկական տվյալներ.

Օրերը և ժամերը՝ երկուշաբթի, ուրբաթ՝ 19։00
Լեզուն՝ հայերեն
Ամփոփման ձևը՝ քննություն
Հավաստող փաստաթուղթը՝ սերտիֆիկատ
Դասընթացի ձևաչափը՝ օնլայն