Upcoming Events

Agile Project Management Essentials

Արման Գրիգորյան /
2020-04-20

MS Excel from 0 practical course

Անի Հարությունյան /
2020-04-10

SMM Architecture

Արման Չիլինգարյան /
2020-04-14

HR Accounting

Սուսաննա Ամիրյան /
2020-04-20

Sales DNA

Andrey Golovanov /
2020-04-28

Software testing fundamentals (Manual QA)

Վարդան Խալաթյան /
2020-04-22

SEO: A to Z

Արաքս Նալբանդյան /
2020-04-25

Project Management Fundamentals

Image Alt

Project Management Fundamentals

Project Management Fundamentals

Regardless of your location in the world and the industry You work in, nowadays you need to speak the language used by over 750,000 certified project managers around the globe.

This is the world recognised gold standard in project management. Today, note about a PM Certificate in Your CV guarantees Your competitiveness in the labour market. To pave Your way to PM Certification we start Project Management Fundamentals course.

This course is designed for You, if

1. You are a student,
2․ You want to have deeper understanding of PM,
3. You manage projects and want to become more professional,
4. You own a business and want to become an ideal Project manager.

The course will give you general understanding of PM, help you master the fundamentals, gain practical knowledge, and realise which certification is fitting your industry the best. After this course you will be completely ready for the preparation course of PM certification.

The process will include practical lessons, discussions, tasks, task discussions, examination.

You will need basic knowledge of English language and developed logic.

This course has additional benefits:

✔ All participants will also receive a 20% discount for other “Business Development Group” trainings,
✔ You’ll also get a 10% discount card that you can give anyone to participate in any of our trainings,
✔ The practical tasks prevail during the course as means of mastering the material. Therefore, the contact with the trainer and the delivery of the material continues beyond the working hours.

Դաս 1

Introduction: Project management and exam content introduction/The environment in which projects operate, project manager's role

 • Overview of the Project management institute
 • Introduction of the PMP course provided by the BDG, why BDG?
  (comparative introduction why to choose the BDG's course of project management)
 • Overview of the 10 knowledge areas and 5 process groups in project management and short description of the content of the training
 • Differences between Agile and Waterfall methodologies (Introduced by several examples), Consideration of Agile methodology in knowledge areas
 • Short quizzes about projects and operation in order the student could differ the project work from ongoing work at the end of the training

Դաս 2

Project Integration Management

 • Project integration management overview, project integration
  management key concepts, brief description of integration processes
 • Project charter, Project management plan and its subsidiary plans,
  project documents
 • Creation of project charter and project management plan on the cases provided
 • Description of the project main documents developed from Project
  integration management process group
 • Introduction of project main documents, the main PMI-isms
 • Investigation of every integration processes and their impact on project overall
 • Quizzes (self- developed based on PMBOK standard)

Դաս 3

Project Scope Management

 • Introduction of scope management processes, inputs, outputs, tools and techniques
 • Key concepts/trends and emerging strategies of scope management/Product scope vs. project scope
 • Baselines (Scope baseline, components)
 • Validate scope vs. Control scope
 • Teamwork-create WBS based on the described case
 • Quizzes on integration

Դաս 4

Project Schedule Management

 • Introduction of Schedule management processes, inputs, outputs, tools and techniques
 • Key concepts/trends and emerging strategies/ Schedule baseline
 • Describing different forms of schedules (Gantt chart, PERT, Millstone list, Bar charts...)
 • Precedence diagramming method/ Leads and lags/ Critical chain method, Schedule compression/ Agile release planning
 • Teamwork-Schedule management problem solving, analyzing, PD
  designing
 • Quizzes on Scope management
 • Development of schedule network diagram

Դաս 5

Project Cost Management

 • Introduction of Cost management processes, inputs, outputs, tools and techniques
 • Key concepts/trends and emerging strategies
 • Estimating methods/Cost Baseline-Project budget
 • Earned value analysis/Variance analysis/Trend analysis/Forecasting/Reserve analysis
 • Teamwork-Problem solving based on the PMBOK standard formulas
 • Quizzes on Schedule management
 • Quizzes on cost management (solving cost problems)

Դաս 6

Scope/Schedule/Cost management revision

 • Revision of Scope/Schedule/Cost management and their formulas and basics
 • Key concepts/trends and emerging strategies
 • Exercises on Schedule and Cost management
 • WBS creation

Դաս 7

Project Quality Management

 • Introduction of Quality management processes, inputs, outputs, tools and techniques
 • Key concepts/trends and emerging strategies
 • Data representation techniques, role in the quality management
 • Control quality tools and techniques/ 7 basic quality tools

Դաս 8

Project Resources Management

 • Introduction of Resource management processes, inputs, outputs, tools and techniques
 • Key concepts/trends and emerging strategies
 • Data representation techniques, role in the Resource management
 • Acquire resources/Develop team/ Manage resources
 • Conflict management/HR management
 • Quizzes on Quality management
 • Presentation of main Resource management theories generally recognized in Project management

Դաս 9

Project Risk Management

 • Introduction of Risk management processes, inputs, outputs, tools and techniques
 • Key concepts/trends and emerging strategies
 • Qualitative vs. Quantitative risk analysis
 • Risk response strategies: Threats and opportunities
 • Teamwork-Creation of risk breakdown structure (RBS), perform
  qualitative and quantitative risk analysis, plan risk responses for each identified risks based on provided case
 • Quizzes on resource management
 • Self-developed quizzes based on PMBOK standard on Resource/Risk management

Դաս 10

Project Communication management/Professional and social conduct (Ethics)

 • Introduction of Communication processes, inputs, outputs, tools and techniques
 • Key concepts/trends and emerging strategies
 • Communication technology/Communication models/Communication Methods
 • Professional and social conduct, presentation of the Handbook of Ethics (Aspirational and Mandatory standards)
 • Quizzes on Ethics

Դաս 11

Project stakeholder management

 • Stakeholder analysis, stakeholder register/ data representation
 • Presentation of Stakeholder assessment matrix
 • Quizzes on Communication management/Risk management

Դաս 12

Project Procurement Management

 • Introduction of Procurement management processes, inputs, outputs, tools and techniques
 • Key concepts/trends and emerging strategies
 • Types of contracts, how use them, when/Comparison of procurement documentation
 • Teamwork- Quizzes concerning procurement contracts
 • Quizzes on stakeholder management
 • Solve stakeholder management quizzes

Դաս 13
ՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ

Դասերի քանակը՝ 12 դաս
Տևողությունը՝ յուրաքանչյուրը 2,5 ժամ
Գերազանցության ցուցանիշը՝ 80%-ից բարձր
Քո ներդրումը՝ 59 000 ՀՀ դրամ


Տեխնիկական տեղեկություններ․

Օրերը և ժամերը՝ չորեքշաբթի՝ ժ․ 19:00 և շաբաթ՝ ժ․ 11:00

Լեզուն՝ հայերեն/անգլերեն

Ամփոփումը՝ քննություն

Հավաստող փաստաթուղթը՝ սերտիֆիկատ