Upcoming Events

UI/UX Design

Hayk Grigoryan /
2021-02-02

Financial Modeling

Hayk G. and Armen P. /
2021-02-09

HR Accounting

Susanna Amiryan /
2021-01-25

Accounting for Beginners

Hripsime Vardanyan /
2021-02-20

SEO: A to Z

Araks Nalbandyan /
2021-01-27

Tax Legislation

Edgar Vahradyan /
2021-02-06

React JS

Image Alt

React JS

React JS

React JS is a JavaScript framework used for building user interfaces. It can be used as a base for developing a landing page or a mobile application.

The times when only JavaScript and HTML where used for Front-end development, are in the past. Currently, such frameworks and libraries are in use, as Angular and React. During this course you will be able to build modern applications using React and Redux.

This course is designed for you, if:

 1. You already know JavaScript, and you also need to learn React JS,
 2. You are about to get a promotion and need to learn React JS to get it,
 3. You are a beginner in JavaScript and need to know React JS to build a programme.

The course will be conducted by the following methods: practical lessons, practical work on a real application, examination.

In order to take part in the course you need to know JavaScript.

Business Development Group provides the following benefits to the participants:

✔ 20% discount for other “Business Development Group” trainings,

✔ 10% discount card that you can give anyone to participate in any of our trainings,

✔ The practical tasks prevail during the course as means of mastering the material. Therefore, the contact with the trainer and the delivery of the material continues beyond the working hours.

ՓՈՒԼ I

Դաս 1

 • What is React?
 • React benefits over other libs/frameworks
 • Install environment for React application
 • What is Webpack / Babel?
 • General principles of React.js

Դաս 2

 • Install git, github registration
 • Talk about repositories and pull requests
 • Manage the teams and create first repo

Դաս 3

 • Functional Programming
 • Talk about directory structure
 • Write first React component

Դաս 4

 • What is state and props
 • Passing Data Through Props and lifting state up
 • When class constructor required and when not

Դաս 5

 • Inheritance in React.js
 • Component lifecycle hooks
 • Conditional rendering
 • JSX in Depth

Դաս 6

 • Pure Components and should Component Update hook
 • Stateless components
 • Synthetic events

Դաս 7

 • Working with the DOM in React
 • Talk about ‘children’ property
 • High order components and usages
 • Install and setup the React-router

Դաս 8

 • What is React context API and Local storage
 • Introducing Fetch API and JSON format
 • Rest API principles

ՓՈՒԼ II

Դաս 9

 • Try to get first remote data from REST API
 • Take questions and answers regarding the project

Դաս 10

 • Finalize project state and finish first phase.
 • Why we and others need in Flux (Redux)?
 • What is Redux?
 • 3 principles of Redux
 • Install the Reduxand configure the store

Դաս 11

 • Write first connected component
 • Actions/Action Creators/Reducers

Դաս 12

 • When we need to store in Reduxand when not
 • Talking about Middlewares
 • Constants and helper functions

Դաս 13

 • What is redux-thunkor redux-saga
 • Install redux-thunkand use it for side effects

Դաս 14

 • Practical lesson

Դաս 15

 • Practical lesson

Դաս 16

 • Practical lesson

Դաս 17

 • ՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ

Տեխնիկական տվյալներ․

Օրերը և ժամերը՝ երկուշաբթի և ուրբաթ՝ ժ․ 19:30-ին
Լեզուն՝ անգլերեն/հայերեն
Ամփոփման ձևը՝ քննություն
Հավաստող փաստաթուղթը՝ սերտիֆիկատ
Վայրը՝ Հր․ Քոչարի փ․ 4, «Բարեկամություն» բիզնես կենտրոն, 3-րդ հարկ, 11-րդ լսարան