Upcoming Events

HR Management

Anush Manucharyan /
2021-02-10

SEO: A to Z

Araks Nalbandyan /
2021-02-03

UI/UX Design

Hayk Grigoryan /
2021-02-02

Accounting for Beginners

Hripsime Vardanyan /
2021-02-20

Financial Modeling

Hayk G. and Armen P. /
2021-02-09

Tax Legislation

Edgar Vahradyan /
2021-02-06

SEO: A to Z

Image Alt

SEO: A to Z

SEO: A to Z

SEO (Search engine optimization) allows you to increase the quantity and quality of traffic to your website and get on the first page of Google.

The role of SEO professionals is growing day by day․ Business Development Group and EasyPay launch a project that will help you become a truly skilled and qualified SEO professional.

We start the “SEO: A to Z “course with special conditions.

✔ Lessons will be by author’s method
✔ Course will be summed up with an exam. The students that show the best results will be reimbursed

The “SEO: A to Z “course is for the beginners who want to learn SEO from scratch.

By the end of the course you will know all the factors of the classification and how to use them for increasing organic traffic.

Learn the complete SEO tools with us from A to Z․

✔ Work with keywords
✔ Content strategy
✔ Technical SEO audit
✔ Principles of classification
✔ Offsite strategy

Business Development Group provides the following benefits to the participants:

✔ All participants will receive a 20% discount for other “Business Development Group” trainings,

✔ You’ll also get a 10% discount card that you can give anyone to participate in any of our trainings,

✔ The practical tasks prevail during the course as means of mastering the material. Therefore, the contact with the trainer and the delivery of the material continues beyond the working hours.

Դաս 1

Course Introduction

 • What is SEO and How it Works
 • Course structure

Դաս 2

All things Keywords

 • Keyword Research
 • Keyword/organic traffic analysis
 • Doing keyword research on a certain
  company together

Դաս 3

Content is the king

 • Content strategy
 • Formatting and requirements
 • Creating a content strategy for a certain
  company together

Դաս 4

Let’s get technical

 • Technical audit
 • Main ranking factors
 • Auditing our pre-chosen website
  together

Դաս 5

Modern SEO

 • Hidden ranking factors
 • What works in 2019
 • Checking what can we do from these trends
  and hidden factors for the company we chose

Դաս 6

Full website audit

 • Practical class (Website audit group work)

Դաս 7

Relationships matter

 • Link building types
 • How to pitch
 • Crafting a pitch during the class for
  the company we chose

Դաս 8

Strategize your SEO

 • Offsite strategy
 • Crafting of site strategy (Group work)

Դաս 9

ՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ


Հավելյալ տվյալներ․

Օրերը և ժամերը՝ Չորեքշաբթի՝ 19:00-21:30, Շաբաթ՝ 11։00-13:30
Լեզուն՝ անգլերե
ն/հայերեն
Ամփոփման ձևը՝ քննություն
Հավաստող փաստաթուղթը՝ սերտիֆիկատ
Թրեյնինգի ձևաչափը՝ Օնլայն