Upcoming Events

HR Management

Anush Manucharyan /
2021-02-10

SEO: A to Z

Araks Nalbandyan /
2021-02-03

UI/UX Design

Hayk Grigoryan /
2021-02-02

Accounting for Beginners

Hripsime Vardanyan /
2021-02-20

Financial Modeling

Hayk G. and Armen P. /
2021-02-09

Tax Legislation

Edgar Vahradyan /
2021-02-06

SMM Architecture: Advanced

Image Alt

SMM Architecture: Advanced

SMM Architecture: Advanced

“SMM Architecture: Advanced” course aims at giving digital marketing hands-on knowledge, to promote business on online platforms, through SMM automation tools and advanced advertising tools.

Business Development Group will launch the course, which is based on the following principles:
– Master e-mail and messenger automation tools 
– Develop a customer engagement, retention and loyalty strategy 
– Discover all possible online communication formats of the customers

– Analyse the corresponding indicators and measure the results.
– Target audience of the course includes but is not limited to:
– Individuals with average or above-average knowledge of digital marketing,
– Representatives of small, medium and large businesses,
– Advertising, Marketing and Sales Specialists,
– Individuals aiming at having advanced knowledge of SMM,
– Individuals aiming at marketing automatisation of the organisation,
Individuals inspired by the automatisation of Digital Marketing and Messenger Marketing.

As a result, the participants will gain advanced hands-on knowledge in digital marketing, skills in messenger promotion, will be able to automate the marketing activities via chat-bots, realise more targeted advertising campaigns with the implementation of advertising tools, use the possible advantages of the social platforms for business promotion.

The course will be conducted through lectures, teaching marketing terminology, practical question and answer sessions, home assignments, individual and group discussions of the tasks. At the end will be a summarizing examination and certification.

To participate in the course, the participants need to have basic knowledge about the sales of their own product or the services they provide, complete understanding about the target group of their own business, basic knowledge of English (the terminology of advertising tools are explained in English), to have a registered user account on social networks (Facebook, Instagram, LinkedIn, Telegram), mid-level knowledge of promotion through social networks, to have a minimum of 3 months experience of advertising and targeting on Facebook/Instagram social networks, and finally, to have everlasting motivation for learning.

Additional benefits:
✔ You will receive a 20% discount card for participation in other “Business Development Group” trainings,
✔ You will also receive a 10% discount card for our courses, that you can give to a friend,
✔ The practical tasks prevail during the course as means of mastering the material. Therefore, the contact with the trainer and the delivery of the material continues beyond the working hours.

Դաս 1

 • Թվային մարքեթինգի ներածություն, թվային մարքեթինգի ուղղությունները, Email եւ Messenger մարքեթինգ, գործառույթները, կրեատիվները եւ
  կիրառելիության մոտեցումները, հարթակները, գործիքակազմը, email-երի ինտեգրացումն այլ գործիքների հետ, բազաների հետ աշխատանք

Դաս 2

 • Facebook չատբոտ մարքեթինգ. Չատբոտերի աշխատելու սկզբունքները, հաշվի կարգավորումները, լսարանները, նոր հետեւորդների ներգրավումը գովազդներով, օրգանիկ ճանապարհով, լենդինգներից եւ վիջեթներից,
  պատասխանների ավտոմատացումը

Դաս 3

 • Facebook չատբոտ մարքեթինգ. Հաղորդագրությունների կարգավորումը,
  գործիքակազմի հնարավորությունները, աշխատանք հետեւորդների հետ, սեգմենտավորում, մասսայական նամակների ուղարկում բոտերի միջոցով

Դաս 4

 • Facebook չատբոտ մարքեթինգ. Լիդոգեներացում, օֆլայնից օնլայն հաճախորդների ներգրավում, հաճախորդների բազայի ավելացում, պրոմո-
  ակցիաների, հարցումների եւ թեստերի կազմում չատբոտերով, երկարաժամկետ եւ նպատակային պլանավորվող հաղորդագրություններ

Դաս 5

 • Facebook չատբոտ մարքեթինգ. Չատբոտերի ինտեգրացումն այլ գործիքների հետ, վճարովի գործիքների ուսումնասիրություն, սեփական բոտի պատրաստում, թեստավորում, ցուցանիշների վերլուծություն

Դաս 6

 • Telegram մարքեթինգ. անձնական հաշիվ, խմբեր, ալիքներ, բոտեր. տարբերությունները, հնարավորությունները եւ կիրառելիության
  մոտեցումները

Դաս 7

 • Telegram մարքեթինգ. Բոտերի տեսակները, բոտերի օգտագործման առավելությունները, անձնական բոտի ստեղծումը, բոտերը բիզնեսի համար, բոտեր ստիկերներ ստեղծելու համար

Դաս 8

 • WhatsApp մարքեթինգ. WhatsApp-ի հաշիվների տարբերությունները, WhatsApp-ի կիրառելիությունը բիզնեսում, Facebook-ից տրաֆիկի ներգրավումը դեպի WhatsApp, աշխատանք լսարանի հետ
  Viber մարքեթինգ. Viber-ի կիրառելիությունը բիզնեսում, Public հաշիվներ, չատբոտեր եւ անհատական ստիկերներ

Դաս 9

 • LinkedIn գովազդ. Գովազդային հաշվի կարգավորումներ, LinkedIn-ի օգտատիրոջ վարքագծի վերլուծություն, սեգմենտավորում, LinkedIn գովազդի տեսակները, տարբերությունները եւ թիրախավորման առանձնահատկությունները, ռեթարգեթինգի աշխատանքի մեխանիզմները

Դաս 10

 • Facebook Business Manager. Բիզնես հաշվի ստեղծում, կարգավորումներ, անհատական եւ նմանատիպ լսարանների ստեղծում, սեգմենտավորում եւ թիրախավորում, Pixel-ի եւ ռեթարգեթինգի աշխատանքի մեխանիզմները

Դաս 11

 • Ամփոփում, քննություն

Հավելյալ տվյալներ․

Օրերը և ժամերը՝ երկուշաբթի և ուրբաթ՝ 19։30
Լեզուն՝ հայերեն
Ամփոփման ձևը՝ քննություն
Հավաստող փաստաթուղթը՝ սերտիֆիկատ
Թրեյնինգի ձևաչափը՝ Օնլայն