Upcoming Events

MS Excel from 0 practical course

Ani Harutyunyan /
2020-12-07

Graphic Design

Lidia Pakova /
2020-12-04

Product Management | From Idea to Launch

Sargis Budaghyan /
2020-12-01

SMM Architecture

Image Alt

SMM Architecture

SMM Architecture

This unique, informative, and exclusively practical course is for those who want to learn and master social media tools for business promotion through all platforms.
The training is based on practical and interactive discussions and involves the study of advertising tools and the steps of targeted promotion on social platforms.

The training is for you:
1. If you want to be a Social Media Marketing Specialist,
2. If you don’t know where and how to start studying internet marketing,
3. If you own a business and want to promote it on social media.

Additional benefits:
✔ You will receive a 20% discount card for participation in other “Business Development Group” trainings,
✔ You will also receive a 10% discount card for our courses, that you can give to a friend,
✔ The practical tasks prevail during the course as means of mastering the material. Therefore, the contact with the trainer and the delivery of the material continues beyond the working hours.

Դաս 1

 • Թվային մարքեթինգի ներածություն, գովազդի դերը սոց․ ցանցերում, վաճառքի մոդելներ, SMM վաճառքի ձագար

Դաս 2

 • Կոնտենտ ռազմավարություն, կոնտենտ մարքեթինգ, վիզուալիզացիան սոց. ցանցերում (ինֆոգրաֆիկա, վիդեոինֆոգրաֆիկա), #hashtag, մրցութային մեխանիզմներ, SMM ռիսկեր

Դաս 3

 • Facebook անձնական էջ, բիզնես էջ, խմբեր. կարգավորումներ, հնարավորություններ, գործիքներ, հրապարակման կրեատիվներ և կիրառելիության մոտեցումներ

Դաս 4

 • Facebook բիզնես էջ. (Facebook Shop, Facebook Jobs, Business Services, Messenger Platform, Crossposting, Additional Tabs, Branded Content, Poll, 360 Photo, 3D Photo, Live Photo, Live Video, Watch Party, Job, Offer, Event)

Դաս 5

 • Instagram անձնական, բիզնես և Creator հաշիվներ. կարգավորումներ, հնարավորություններ, գործիքներ, հրապարակման կրեատիվներ և կիրառելիության մոտեցումներ (Nametag, Live Video, IGTV)

Դաս 6

 • Instagram-ով առաջխաղացման ռազմավարությունները, Story-ի առաձնահատկությունները և հնարավորությունները։ Facebook Creator Studio հրապարակումների և կոնտենտի պլանավորում, կոնտենտ պլանի կազմում

Դաս 7

 • Facebook և Instagram գովազդ. գովազդային հաշվի կարգավորումներ, Buyer Persona-ի նկարագրի ձևավորում և խորքային վերլուծություն, սեգմենտավորում, օնլայն գովազդների տերմինաբանություն

Դաս 8

 • Facebook և Instagram գովազդ. Գովազդային հաշվի ստեղծում և կառավարման մոտեցումներ, Ads Manager-ի դերը գովազդներում, գովազդի տեսակները, առանձնահատկությունները և հնարավորությունները (Brand Awareness, Video Ads, Lead Generation, Traffic Ads, Messenger Ads)

Դաս 9

 • Facebook և Instagram գովազդ. Custom, Saved և Lookalike լսարաններ, գովազդի տեղադրման հարթակներ, բյուջեի պլանավորում, գովազդի կրեատիվներ (Split Test, Dynamic Creative, Instant Experience)։ Facebook Analytics. Գովազդային արդյունքների խորքային վերլուծություն

Դաս 10

 • LinkedIn մասնագիտական հարթակի օգտագործման նպատակները, հիմնական գործառույթները, առաձնահատկությունները, անձնական և բիզնես հաշիվների կարգավորումները

Դաս 11

 • Բիզնես էջերի ստեղծումը Google-ում և Yandex-ում, SMM հարթակներում կիրառելի գործիքակազմ

Դաս 12

Բոնուս դաս, ամփոփում, քննություն

 

Հավելյալ տվյալներ․

Օրերը և ժամերը՝ Երկուշաբթի, Ուրբաթ՝ 19։00
Լեզուն՝ հայերեն
Ամփոփման ձևը՝ քննություն
Հավաստող փաստաթուղթը՝ սերտիֆիկատ
Թրեյնինգի ձևաչափը՝ Օֆլայն