Upcoming Events

Tax Legislation

Edgar Vahradyan /
2020-09-19

Accounting for Beginners

Haykuhi Harutyunyan /
2020-09-14

Financial Modeling

Hayk G. and Armen P. /
2020-09-08

SMM Architecture

Arman Chilingaryan /
2020-08-21

Graphic Design

Lidia Pakova /
2020-08-27

Python: Fundamental course

Romeo Avagyan /
2020-08-20

SEO: A to Z

Araks Nalbandyan /
2020-08-17

HR Accounting

Susanna Amiryan /
2020-09-08

Tax Legislation

Image Alt

Tax Legislation

Tax Legislation

Fully mastering the Tax Legislation insures every organisation from any kind of predicament.

In order to organise the work properly, one needs to be constantly informed about the additions and amendments of Tax Legislation.

Indeed, the “Tax Legislation” course is not only for the experienced and beginner accountants but also for:

 1. Directors,
 2. Start-up founders,
 3. Personnel Management specialists,
 4. All employees dealing with Tax Legislation.

As a result of the course, you will gain full knowledge of the Tax legislation and its updates, as well as will clarify the most tricky issues about taxes.

The course includes such processes, as lectures, discussions, tasks, task discussions.

The practical tasks prevail during the course as means of mastering the material. Therefore, contact with the trainer and the delivery of the material continues beyond the working hours.

You will get the following additional benefits:

 • 12 months’ free counseling,
 • 20% discount for other “Business Development Group” trainings,
 • 10% discount card that you can give anyone to participate in any of our trainings.

ՓՈՒԼ I

Դաս 1

 • Ընդհանուր հասկացություններ
 • Հարկի եւ վճարների տեսակներ, հարկման համակարգեր
 • Հարկի սահմանման ընդհանուր պայմանները
 • Կազմակերպությունները եւ ֆիզիկական անձինք։ Ռեզիդենտ եւ ոչ ռեզիդենտ
 • Փոխկապակցված կազմակերպությունները

Դաս 2

 • Արտարժույթային գործարքներ
 • Հարկային հաշվարկներ։ Գործունեության դադարեցման դիմումներ
 • Հաշվարկային փաստաթղթեր։ Անվավեր, ճշգրտում, չեղարկում
 • Դրամարկղային գործառնություններ։ Դրամարկղային գործառնությունների հետ կապված պատասխանատվության միջոցներ

Դաս 3

 • Թեստ 1-ին եւ 2-րդ դասերի վերաբերյալ
 • Ընտանեկան ձեռնարկություն։ Կոմիսիայի գործակալության եւ համատեղ գործունեության պայմանագրեր

Դաս 4

 • Արտոնագրային հարկ

Դաս 5

 • Թեստ 3-րդ եւ 4-րդ դասերի վերաբերյալ
 • Շրջանառության հարկ
 • Արտոնագրային եւ շրջանառության հարկի խնդիրների հանձնարարում՝ տանը լուծելու համար

Դաս 6

 • Խնդիրների քննարկում
 • Եկամտային հարկ

Դաս 7, 8

 • Շահութահարկ

ՓՈՒԼ II

Դաս 9

 • Թեստ 6-րդ, 7-րդ եւ 8-րդ դասերի վերաբերյալ
 • Շահութահարկի խնդիր

Դաս 10, 11

 • ԱԱՀ

Դաս 12

 • Թեստ 10-րդ եւ 11-րդ դասերի վերաբերյալ
 • ԱԱՀ-ի խնդիր

Դաս 13

 • Գույքահարկ, անշարժ գույքի հարկ, ակցիզային հարկ

Դաս 14

 • Թեստ 13-րդ դասի վերաբերյալ
 • Տույժեր տուգանքների, գույքահարկի, եկամտային հարկի վերաբերյալ խնդիրներ

Դաս 15

 • Հարկային հսկողություն
 • ՀԴՄ կիրառության կանոններ։ ՀԴՄ կանոնների խախտման
  հետ կապված պատասխանատվության միջոցներ

Դաս 16

 • Հարկային պատասխանատվության միջոցներ
 • Թեստ 14-րդ եւ15-րդ դասերի վերաբերյալ: Խնդիրներ

Դաս 16

ՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ


Տեխնիկական տվյալներ.

Օրերը և ժամերը՝ շաբաթ և կիրակի՝ 11։00

Լեզուն՝ հայերեն
Ամփոփման ձևը՝ քննություն
Հավաստող փաստաթուղթը՝ սերտիֆիկատ
Դասընթացի ձևաչափը՝ ՝ Օնլայն